HeavenFaceBetöltés...

Adatkezelési szabályzat


Adatkezelési szabályzat
A HeavenFace.com weboldal (továbbiakban: Weboldal), továbbiakban: Adatkezelő) fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására és a biztonságos adatkezelésre.

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.

A jelen szabályzat a következő hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:
• 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
• 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az infószabadságról
• 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Az Adatkezelő vállalja a Jelen szabályzat egyoldalú betartását és kéri, hogy ügyfelei is fogadják el a szabályzat rendelkezéseit. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az adatvédelmi szabályzatot megváltoztassa, ez esetben a módosított szabályzatot nyilvánosan közzéteszi.
 

Értelmező rendelkezések
 
Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyre- állítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy kép- felvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.
Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.
Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.
Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.
 

Adatkezelési alapelvek
Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzá- járult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, a kezelendő adatok körét és megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény vagy ön- kormányzati rendelet határozza meg.

Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni.

Az érintett a hozzájárulását az Adatkezelővel írásban kötött szerződés keretében is megadhatja a szerződésben foglaltak teljesítése céljából. Ebben az esetben a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbítását, adatfeldolgozó igénybevételét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

A személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi jogait! – ha törvény kivételt nem tesz – az adatkezeléshez fűződő más érdekek, ideértve a közérdekű adatok nyilvánosságát is, nem sérthetik.


A Weboldal hatásköre
 
A Weboldal szolgáltatása
A Weboldal felületet biztosít, hogy két- vagy több ember valós időben online kommunikáljon (chateljen) kölcsönös beleegyezés alapján. Belső levelezések lebonyolítása.
A weboldal tulajdonosa biztonsági okokból hozzáfer minden fajta beszélgetések megtekintéséhez , ide tartozik a chat szobák , privát szobák , privát beszélgetések, ezt a jogkört abban az esetben gyakorolhatja ha a csevegésben résztvevők közül egyik tag erre kéri ,illetve ha hatósági személy erre utasítást ad.
Ezt a tényt a felhasználó a regisztrációval tudomásul veszi és elfogadja.

A szolgáltatások igénybevétele
A Weboldal szolgáltatásainak igénybe vételéhez egy egyszeri csatlakozás (regisztráció) szükséges, melyben a felhasználó megadja a regisztrációs űrlapon szereplő adatokat.
Személyes adatok tárolása
A Weboldalon személyes adatok tárolása nem történik, mivel regisztrációkor a megadott adatok hitelességét nem ellenőrizzük. A megmaradt adatok felhasználásával pedig nem lehet valós személyhez kötni a felhasználókat.
 

A regisztrációkor megadott adatok
Nicknév Kitalált fantázianév. A bejelentkezés leegyszerűsítése mellett a felhasználók megkülönböztetésére szolgál.

E-mail cím: Az e-mail cím csupán a felhasználó azonosítására szolgál bejelenetkezéskor. Senki számára nem publikus, kivéve az oldal tulajdonosa.

Jelszó: A jelszó csupán a felhasználó azonosítására szolgál bejelenetkezéskor. Senki számára nem publikus. A jelszavakat különös védelemmel kezeljük, kizárólag tikosított formában kerül tárolásra az adatbázisban. Ajánlatos egy kifejezetten erre a Weboldalra szánt jelszót kitalálni.

Nem: A felhasználó neme minden felhasználó számára publikus adat.

A weboldal teljes mértékben anonim módon működik , kitalált fantázia neveket és amennyiben a felhasználó úgy dönt , kitalált adatokat tartalmaz , az oldal vezetősége abból az okból kifolyólag döntött így hogy az oldalon részt vevő felhasználók teljesen anonim módon tudjanak csevegni egymással.
 

Az adatlapon megadott adatok
A felhasználói adatlapokon található adatok rendelkezéséről a felhasználó saját maga dönt. Az adatok kitöltésével a felhasználó Hozzájárul, hogy az általa megadott adatok publikussá kerülnek a regisztrált felhasználók körében. Amennyiben a felhasználó egyetlen adatot sem kíván megosztani, úgy üresen hagyhatja az ott található mezőket.

Tartózkodási hely: A felhasználóknak lehetőségük van egy tartózkodási helyet beállítani. Itt egy város nevét, megyét vagy országot lehet megadni. Ez lehet fiktíven megközelítő is. Kitöltésével a felhasználó hozzájárul, hogy a tartózkodása egy térképen megjelenik a többi felhasználóval.

Háttéradatok
Az Adatkezelő rögzíti a felhasználó IP címét.
Ezek nem kapcsolódnak a felhasználó által megadott adatokhoz. Rögzítésük mindössze statisztikai célból történik.


Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés a regisztráció törléséig tart.
A regisztráció törlődik, ha:
- a felhasználó saját elhatározásából törli a saját regisztrációját.
- az Adatkezelő bármilyen szabálytalansáhot talál.
- egy Moderátor ezt indokoltnak tartja.
- azt hatóság vagy bíróság elrendeli.


Felhasználók felelőssége
Felhasználók egymás adatait, csak akkor hozhatják nyilvánosságra, ha a másik fél ahhoz hozzájárult.
A hozzájárulása nem szükséges a felhasználó nyilvános közszereplése esetén, vagy ha már adatait korábban nyilvánosságra hozta.

Biztonság
Az Adatkezelő a tőle elvárható módon gondoskodik a felhasználók adatainak biztonságáról. Nem tehető felelőssé, ha a felhasználó saját hanyagsága miatt a profilja illetéktelen kezekbe került és ebből kára keletkezik.

Az érintettek jogai

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – regisztráció törlését a beállításokban található linken vagy a Adatkezelő bármelyik elérhetőségén.

Az érintett kérelmére a Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában, ingyenesen megadni a tájékoztatást.

A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles.

A személyes adatot az Adatkezelő törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.


Adatkezelés
 
Az adatkezelés korlátozásához való jog a GDPR 18. cikke alapján
 
Ön jogosult arra, hogy az adatkezelés korlátozását kérje tőlünk, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
Ön vitatja a személyes adatok pontosságát
az adatkezelés jogellenes, és Ön az adatok törlése helyett azok felhasználásának korlátozását kéri
az adatkezelőnek az adatkezelés megjelölt célja miatt nincs többé szüksége a személyes adatokra, de az érintett jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli azokat; vagy
Ön a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen, azonban még nem került megállapításra, elsőbbséget élveznek-e az adatkezelő jogos indokai az érintett jogos indokaival szemben.

 
Adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk alapján
 
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk, ha:
az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul és
az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 
Tiltakozáshoz való jog a GDPR 21. cikke alapján
A GDPR 21. cikk (1) bekezdés alapján bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen.
A fenti általános tiltakozási jog érvényes minden, a jelen adatvédelmi tájékoztatóban ismertetett, GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti adatkezelési cél esetére. Az üzletszerzési célból történő adatkezeléssel kapcsolatos speciális tiltakozási joggal ellentétben a GDPR értelmében csak abban az esetben vagyunk kötelesek az ilyen általános tiltakozást elfogadni, ha Ön az adatkezeléssel szemben elsőbbséget élvező indokokat nevez meg, ilyen lehet például a potenciális élet- vagy egészségügyi veszély. Ezen túlmenően fennáll annak lehetősége, hogy Ön adatvédelmi tisztviselőjéhez vagy az illetékes felügyeleti hatósághoz forduljon.

 

Az Ön személyes adatai feldolgozásának célja
 
A velünk megosztott személyes adatait a szerződés és a szolgáltatás időtartama alatt a célnak megfelelően, arányosan csak elemzéssel dolgozzuk fel és frissítjük, annak érdekében, hogy az általunk kínált szolgáltatások követelményeit a lehető legjobban teljesítsük, és biztosítsuk, hogy ezek a szolgáltatások az Ön által maximálisan elérhető és hasznosítható, hogy szolgáltatásainkat az Ön igényeinek megfelelően fejlesszük, és jogi keretek között összehozzuk Önt szélesebb körű szolgáltatókkal.
 

Kinek és milyen célból továbbíthatók az összegyűjtött személyes adatok
A velünk megosztott személyes adatai a szükséges technikai és adminisztratív intézkedések megtételével továbbíthatók olyan harmadik feleknek, intézményeknek és szervezeteknek az országban és külföldön, amelyeket kapunk és/vagy szolgáltatásokat nyújtunk tevékenységeink elvégzése érdekében, és amelyekkel szerződést kötöttünk. kapcsolattartókkal, akikkel együttműködünk, valamint kérésre igazságügyi és közigazgatási hatóságokkal.
 

Az Ön jogai, mint annak a személynek, akinek a személyes adatait feldolgozzák
 
Az adatkezelőhöz fordulva bárki élhet az alábbi jogaival:
a) annak megismerése, hogy a személyes adatok kezelése folyamatban van-e vagy sem,
b) ha személyes adatot kezeltek, azokról tájékoztatást kérnek,
c) megismerni a személyes adatok kezelésének célját és azt, hogy azokat a célnak megfelelően használják-e fel,
d) ismerve azokat a harmadik feleket, akiknek személyes adatokat továbbítanak az országban vagy külföldön,
e) Személyes adatok helyesbítésének kérése hiányos vagy hibás kezelés esetén,
f) személyes adatok törlésének vagy megsemmisítésének kérése,
g) az (e) és (f) pontok alapján végrehajtott ügyletekről értesítés kérése olyan harmadik felektől, akiknek személyes adatokat továbbítottak,
h) A kezelt adatok kizárólag automatizált rendszereken keresztül történő elemzésével tiltakozik az ellen, hogy a személlyel szemben következmény merüljön fel,
i) Személyes adatok jogellenes kezeléséből adódó veszteség esetén a kár megtérítésének kérése,
Felveheti velünk a kapcsolatot az herman.bela@weblogin.hu címen , hogy gyakorolhassa fent említett jogait.
 

Adatainak megosztása harmadik felekkel

Az Heavenface üzemeltetője csak akkor osztja meg az Ön személyes adatait, ha a Szolgáltatás nyújtásához szükséges, amikor azt Ön törvényileg megköveteli vagy engedélyezi.


Ezek az adatfeldolgozók segítenek nekünk a Szolgáltatás nyújtásában. Például megoszthatjuk adatait, hogy meghatározzuk, hol és hogyan találkozik hibával mobilalkalmazásunk használata közben. Ezekkel a tranzakciókkal összefüggésben szolgáltatóink korlátozott ideig hozzáférhetnek a személyes adatokhoz. Amikor szolgáltatókat veszünk igénybe személyes adatok feldolgozásához, szerződéses védelmet alkalmazunk, amely az adott személyes adatok felhasználását az Eflasoftnak nyújtott szolgáltatásokra korlátozza.

Szolgáltatásaink harmadik felek által üzemeltetett más oldalakra mutató hivatkozásokat tartalmaznak. Az üzemeltető nem felügyeli az ilyen más webhelyeket, és nem vállal felelősséget azok tartalmáért, adatvédelmi szabályzataiért vagy a személyes adatok felhasználásáért, beleértve a külső fizetésfeldolgozó által az alkalmazáson belüli vásárlások feldolgozásához gyűjtött személyes vagy pénzügyi információkat. Az, hogy a HeavenFace ilyen hivatkozásokat tartalmaz, nem jelenti az ilyen webhelyeken található tartalom vagy azok tulajdonosai vagy üzemeltetői jóváhagyását, kivéve a Szolgáltatásokban leírtakat. Az Ön által közvetlenül ezeknek a harmadik feleknek küldött információkra az adott harmadik fél adatvédelmi szabályzata vonatkozik.
 

Sütik
A felhasználó hozzájárul a COOKIE -k (sütik) használatához! A Weblap bizonyos területein alkalmazzuk őket.